Mesaj Panosu

THY Teknik staj defteri
Sayfa: « Önceki  1, 2 | Hepsini Gör
   Mesaj Panosu

    İstekler

Yeni Başlık Gönder
Cevap Gönder   

« Önceki başlık :: Sonraki başlık »  
Yazar Mesaj

Etkin Üye
Etkin Üye
Durum:Offline
Üye No: 39631
Kayıt: 08.12.2015
Puan: 27
Mesajlar: 452
Şehir: ordu

MesajTarih: 5/2/2016, 21:09    Mesaj konusu: thy teknik staj defteri indirin Alıntıyla Cevap Gönder
KURULUġ HAKKINDA BĠLGĠLER
KuruluĢun Adı: Türk Hava Yolları TEKNĠK A.ġ.
KuruluĢun Yeri: Türk Hava Yolları TEKNĠK A.ġ., 34831
YeĢilköy, Ġstanbul, Türkiye
KuruluĢun Tarihçesi:
Türk Hava Yolları’nın uçak bakım ve tamir ihtiyacına cevap
vermek üzere aĢama aĢama kurulan THY Teknik, bugün tüm
dünyaya bakım hizmeti vermektedir.
1933 yılında, Junkers, King-Bird ve ATH-9 uçakları ile
baĢlayan teknik birimin hikâyesi, uzun zaman boyunca, bu
uçakları üreten yabancı kaynakların desteğine bağlı geliĢmiĢtir.
BaĢlangıçta kullanılan uçakların basit yapısı zamanla
karmaĢıklaĢtıkça, bakım onarım iĢleri de daha güç ve komplike
hale gelmiĢtir. Bazen yurtdıĢından getirilen mühendis ve
teknisyenlerden alınan destekle, bazen de yurtdıĢına eğitime
gönderilen personelle yürütülen bakım onarım faaliyetleri,
Ankara Güvercinlik Meydanı’ndaki iki bakım hangarında ve
atölyelerde yıllar boyu sürdürülmüĢtür. Uçakların motor
revizyonları TürkkuĢu Uçak Fabrikası’nda yapılmıĢ ve bu kardeĢ
kuruluĢun verdiği teknik destek Türk Hava Yolları’na büyük
katkıda bulunmuĢtur.
1955’TE YEġĠLKÖY’E TAġINDI
Ġmkânlar yetersiz kaldığında, uçak motorları ve komplike
cihazlar yurtdıĢına, imalatçı fabrikaya, gönderilerek, onarımları
sağlanmıĢtır. Bakım tesislerinin 1955’te Ankara’dan YeĢilköy’e
taĢınması, yalnızca yer değiĢikliği değil, kapasite artırımı ve
teknik etkinlik anlamına da gelmektedir. 1963’te yeni Motor
Atölyesi, 1972’de de Elektrik-Elektronik Atölyesi hizmete
girmiĢtir. Yeni tesislerde çağdaĢ teknolojik imkânları
yakalamaya çalıĢan Türk Hava Yolları, periyodik bakımları ve
uçak motorları onarımı ile komponent revizyonlarını imalatçı
firmalardan parça desteği alarak yapmaya baĢlamıĢtır.
DEV BĠR TESĠS DOĞDU
Teknik birim, yurtdıĢından destek aldığı yıllar boyunca,
bakım iĢini bütünüyle kendi kendine yapabilme yeterliğini
kazanmaya yönelmiĢ, bu çaba giderek geliĢtirilen altyapı ile
birleĢince zaman içinde ulusal övünç kaynağı olan dev bir tesis
haline gelmiĢtir.
Ġlk kez pistonlu motorlar ile 1951’de baĢlanan Motor
Overhaul iĢlemi, 1986 ve 1987 yıllarında CF6-80A3 ve -80C2
2
motor tiplerinin overhaul iĢlemlerine çevrilmiĢtir; 1995 yılında
ise ilk CFM56-3C, 1996 yılında ise ilk CFM56-5C motor
overhaul iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. THY Teknik, 1999’da
ISO 9002 Kalite Belgesi ile dünya çapındaki güvenirliğini tescil
etmiĢtir. Hem Türk Hava Yolları filosu dâhilindeki motorlara
hem de diğer havayollarının motorlarına hizmet veren Motor
Revizyon Atölyesi her geçen gün daha da geliĢerek bugüne
ulaĢmıĢtır.
DEVASA BĠR BAKIM MERKEZĠ
2006 yılında THY Teknik, bütün hissesi Türk Hava
Yolları’na ait olmak üzere THY Teknik A.ġ. unvanı alarak
bağımsız bir statü kazanmıĢtır. THY Teknik bugün, uçak
gövdelerine, motorlara ve komponentlere uygulanan kısmi veya
tam overhaulleri Amerikan, Avrupa ve Türk havacılık
standartlarına uygun Ģekilde gerçekleĢtirmektedir.
Bakım Merkezi’nin Ġstanbul YeĢilköy Atatürk Uluslararası
Havalimanı’nda çok amaçlı iki hangarı bulunmaktadır.
Hangarlardan biri aynı anda iki geniĢ gövdeli ve üç dar gövdeli
uçağa bakım verebilecek kapasitede olup, 30 bin metrekarelik
kapalı alana; diğeri ise, aynı anda üç geniĢ gövdeli ve dört dar
gövdeli uçağa bakım verebilecek kapasitede olup, 60 bin
metrekarelik kapalı alana sahiptir.
Dünya bakım-onarım pazarında yaĢanan hızlı teknolojik
yenilikler ve Ģiddetli rekabete ayak uydurmak için Atatürk
Havalimanı B Kapısı’nda hizmet veren Türk Hava Yolları A.O.
Genel Müdür (Teknik) Yardımcılığı, BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme
Ġdaresi BaĢkanlığı’nın 04.05.2006 tarih ve 4464 sayılı kararı
gereğince, 23.5.2006 tarihi itibariyle sermayesinin %100’ü Türk
Hava Yolları A.O.’ya ait olmak üzere, Türk Hava Yolları Teknik
A.ġ. adıyla ayrı bir tüzel kiĢiliğe kavuĢturulmuĢtur. ġirket,
Adana, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Gaziantep, Ġzmir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, MuĢ,
Sabiha Gökçen, Samsun, ġanlıurfa, Trabzon, Van ve YurtdıĢı
olmak üzere çeĢitli bölgelerde hizmet vermektedir.
THY Teknik dünyanın önde gelen kuruluĢlarından biri olma
yolunda ilerlemektedir. Bugün dünyadaki on beĢ bakım
kuruluĢundan biri durumunda olan Türk Hava Yolları’nın uçak
sayısı 2004 baĢında 60 civarındayken bugün 130’un üzerindedir.
Uçak sayısı arttıkça bakım faaliyeti de buna paralel olarak artmıĢ
ve son beĢ yıl içinde yaĢanan büyümeyi karĢılayabilmiĢtir. Yeni
bakım merkezi projesi HABOM ve bu sene hizmete giren yeni
motor bakım, uçak bakım tesisleri ile Ģirket iki kat fazla bakım
kapasitesine sahip olmuĢtur.
Yatırımlarla birlikte THY Teknik A.ġ., büyüklük, iĢ kabiliyeti
ve kapasitesi açısından Ģu anda bulunduğu yerden çok daha iyi
bir noktada olacak ve belki 6-7 yıl sonra dünya bakım merkezleri
arasında olacaktır.
3
THY TEKNĠK A.ġ Yönetim ve Misyonu:
VĠZYON
Bölgesinde güvenilirliği, iĢ tecrübesi, müĢteri odaklılığı,
rekabetçi yapısı ve kalitesi ile ilk tercih edilen havacılık bakım
ve mühendislik kuruluĢu olmak.
MĠSYON
Uluslararası standartlarda emniyetli, kaliteli, bütün çalıĢan ve
hissedarlarının memnuniyetine yönelik, sosyal ve ekonomik
sorumluluklarının bilinciyle hizmet veren bir havacılık bakım
ve mühendislik kuruluĢu olmak.
EMNĠYET VE KALĠTE POLĠTĠKASI
(Emniyet ve Kalite Politikası, aynı zamanda MOE 1.2
prosedüründe belirtilmiĢtir.)
1- MÜġTERĠ ODAKLI YÖNETĠM
Uçak ve donanımlarının tamir ve bakımında; müĢterilerimizin
memnuniyetini gözetip, yüksek kalitede ve zamanında hizmet
vererek ve uygun fiyat politikaları üreterek yurt içinde ve yurt
dıĢında tanınmıĢ, güvenilir kuruluĢ kimliğini devam ettirmek.
2- BAKIM/UÇUġ EMNĠYETĠ
Bakım ve UçuĢ emniyetini her Ģeyin üstünde tutmak; gerekli
bütün teknik tedbirleri almak ve bu doğrultuda maliyetemniyet
dengesinin sağlanmasında her zaman ve her Ģartta
bakım ve uçuĢ emniyetine öncelik vermek.
3- KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uymak ve etkinliğini sürekli
iyileĢtirmek.
4- YÖNETĠM VERĠMLĠLĠĞĠ
Yönetimde etkinlik ve verimlilik anlayıĢını geliĢtirmek,
çalıĢanlar arasında yatay ve dikey iletiĢim ve iĢbirliğini
artırmak, tüm birimlerinin birbirlerinin müĢterisi olduğu
anlayıĢı ile uyum içinde çalıĢmasını sağlamak.
5- ÜRETĠM VERĠMLĠLĠĞĠ
ĠĢgücü planlamasını etkin ve verimli bir Ģekilde yapmak, iĢ
proseslerini sürekli iyileĢtirmek.
6- ÇALIġAN GELĠġĠMĠ
Tüm çalıĢanların teknik ve sosyal açıdan sürekli geliĢimlerini
sağlamak, ekip anlayıĢını geliĢtirmek ve takım ruhunu en üst
düzeyde tutmak.
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 49136
Kayıt: 24.08.2017
Puan: 0
Mesajlar: 2
Şehir: İSTANBUL

MesajTarih: 24/8/2017, 14:22    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönderhocam bende bu yaz thy teknikte staj yaptım. defterle ilgili şeyler duruyosa benimle de paylaşabilir misin?
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 49136
Kayıt: 24.08.2017
Puan: 0
Mesajlar: 2
Şehir: İSTANBUL

MesajTarih: 24/8/2017, 14:26    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönderhocam bende bu yaz thy teknikte staj yaptım. defterle ilgili şeyler duruyosa benimle de paylaşabilir misin?
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 49468
Kayıt: 25.02.2018
Puan: 0
Mesajlar: 3
Şehir: istanbul

MesajTarih: 25/2/2018, 23:00    Mesaj konusu: Re: THY Teknik staj defteri Alıntıyla Cevap Gönderarguden436 demiş ki:
Atölye stajıyla ilgili staj defteri olan varmı acba
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 51058
Kayıt: 13.06.2019
Puan: 0
Mesajlar: 8
Şehir: istanbul

MesajTarih: 13/6/2019, 18:16    Mesaj konusu: THY Teknik staj defteri Alıntıyla Cevap GönderMerhaba puansız defteri paylaşmanız mümkün mü ?
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder
Mesajları göster:   
Sayfa: « Önceki  1, 2 | Hepsini Gör

Yeni Başlık Gönder    Mesaj için teşekkür et
Cevap Gönder   

   Mesaj Panosu

    İsteklerForum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti gönderemezsiniz
Bu forumdan eklenti indiremezsiniz

Bookmark this page to Facebook Bookmark this page to Twitter Bookmark this page to GoogleBookmark this page to Delicious Bookmark this page to Digg Bookmark this page to Blogmarks Bookmark this page to Blinklist Bookmark this page to Furl Bookmark this page to linkaGoGo Bookmark this page to Reddit Bookmark this page to Simpy Bookmark this page to Technorati Bookmark this page to Spurl Bookmark this page to Yahoo!


Benzer Başlıklar
Başlık Yazar Forum Cevap Son Mesajlar
Yeni mesaj yok Karışık Mühendislik staj defterleri huso Staj dosyaları 154 10/8/2019, 14:18 Son gönderilen mesajlar
legolas46
Yeni mesaj yok Önemli: Mesleki staj veya proje bazlı staj ar... mrtaltinok Staj İlanları 6 19/9/2016, 15:18 Son gönderilen mesajlar
mert1996
Yeni mesaj yok Önemli: Teknik Sözlük miramax Önerdikleriniz 8 29/1/2015, 18:02 Son gönderilen mesajlar
AhmetOzdemir
Yeni mesaj yok Önemli: Teknik Resim Örnekleri huso Çizimleriniz(sadece makineciler,autocad) 46 16/3/2017, 11:55 Son gönderilen mesajlar
mmgy
Yeni mesaj yok Önemli: Teknik resim hakkında herşey huso Önerdikleriniz 3 29/9/2014, 13:08 Son gönderilen mesajlar
Helezon
Yeni mesaj yok Önemli: 3D / Teknik Çizim Kursu Fiyatı d3m3t Genel Sohbet 8 25/1/2017, 11:03 Son gönderilen mesajlar
hazelnut
Yeni mesaj yok Önemli: Topsolid eğitimleri türkçe kalıp ve t... huso Topsolid 6 21/8/2015, 17:31 Son gönderilen mesajlar
Ciniviz
Yeni mesaj yok Önemli: Kocaeli anadolu teknik ve endüstri me... huso Önerdikleriniz 0 20/1/2010, 11:44 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Önemli: Yurtdışında staj huso Staj İlanları 6 24/11/2012, 23:57 Son gönderilen mesajlar
hcozalp
Yeni mesaj yok Önemli: Staj Yerleri Altan Staj İlanları 7 5/6/2017, 17:51 Son gönderilen mesajlar
hasan123


Kod Çalışma Süresi = 0.1676 saniye, SQL Sorgu Adedi = 26, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
Powered by phpBBPano Güvenliği

160060 Saldırı girişimi engellendi